Algemene voorwaarden & privacybeleid

1. Beroepsgeheim
De gezinscoach heeft een wettelijk beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht en zal derhalve geen informatie van en over cliënten met derden delen, zonder toestemming van ouder(s) en kind (vanaf 12 jaar).
De coach heeft het recht deze geheimhoudingsplicht te doorbreken, indien "ernstige misstanden of levensbedreigende situaties hem/haar tot spreken verplichten".
Ten behoeve van behoud en bevordering van haar deskundigheid, neemt de gezinscoach regelmatig deel aan intervisiebijeenkomsten, waarin situaties van cliënten geanonimiseerd worden besproken met enkele collega-hulpverleners. Alle deelnemers aan de intervisie zijn gebonden aan hun beroepscode van geheimhouding, zorgvuldigheid en integriteit.


2. Privacyregels AVG
Kindertijd Gezinscoaching houdt zich aan de Europese privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de persoonlijke gegevens die ouders en kinderen aan de gezinscoach verstrekken, uitsluitend worden gebruikt om het coachtraject goed af te stemmen op hun vragen en wensen.
De coach zal alleen die persoonsgegevens vastleggen die zij noodzakelijk acht voor een goed hulptraject.

Met het ondertekenen van de coachovereenkomst gaan ouder(s) en kind (vanaf 12 jaar) ermee akkoord dat hun persoonlijke gegevens door de coach worden gebruikt ten behoeve van een goede uitvoering van het hulpverleningsplan.
Alle persoonsgegevens die ouders en kinderen verstrekken, mogen alleen met toestemming van ouder(s) en kind (vanaf 12 jaar) door de gezinscoach met derden worden gedeeld of besproken (zoals de gemeente, huisarts, leerkracht of andere hulpverlener). Ouders en kinderen mogen deze toestemming op elk moment weer intrekken.

De gezinscoach zal persoonlijke informatie die kinderen haar toevertrouwen alleen met de ouder(s) delen na toestemming van het kind, tenzij zij van mening is dat het in het belang van het kind is om de vertrouwelijkheid te doorbreken. De coach zal dan, indien mogelijk, eerst met het kind bespreken welke informatie zij wanneer en op welke manier met de ouder(s) zal delen, en of het kind daar bij wil zijn.

Kindertijd Gezinscoaching beheert haar cliëntgegevens op een veilige manier op haar pc, met goede (beveiligings)software en -updates. Op papier gemaakte aantekeningen worden in een gesloten kast bewaard.
De cliëntdossiers worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar.
Cliënten hebben het recht om eerder een verzoek te doen tot vernietiging van hun dossier, waar de gezinscoach binnen 3 maanden gehoor aan dient te geven.
Cliënten hebben tevens recht op inzage in en/of een kopie van hun dossier, bijv. om dit mee te nemen naar een andere zorgverlener.

De gezinscoach zal e-mails met persoonlijke cliëntgegevens beveiligd, m.b.v. een wachtwoord, versturen.


3. Klachtrecht
Kindertijd Gezinscoaching heeft zich te houden aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). We gaan er niet vanuit, maar mocht u een klacht hebben over enig handelen of nalaten van de gezinscoach, dan dient eerst geprobeerd te worden deze in onderling overleg op te lossen. Lukt dit niet naar uw tevredenheid, dan heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

 

4. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De gezinscoach is als zorgverlener wettelijk verplicht om zich aan deze meldcode te houden, opgesteld door de overheid. De meldcode geldt bij vermoedens of aanwijzingen van lichamelijke of geestelijke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik van een kind of ouder. Binnen deze meldcode heeft een hulpverlener de mogelijkheid om contact op te nemen met Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). Voordat een eventuele melding wordt gedaan, bespreekt de gezinscoach dit eerst met de ouder(s) en zo mogelijk het kind.

5. Verwijsindex
Kindertijd Gezinscoaching maakt waar nodig gebruik van de Verwijsindex. Dit is een landelijk computersysteem, ingesteld door de overheid, waarin hulpverleners de namen, adressen en geboortedata van kinderen en jongeren (tot 23 jaar) waarbij ze betrokken zijn, kunnen invoeren. Ook leerkrachten kunnen een kind of jongere waarover zij zich zorgen maken invoeren in de Verwijsindex.
Het doel van de Verwijsindex is dat hulpverleners en leerkrachten die betrokken zijn bij een kind of gezin dat problemen heeft, dit van elkaar weten zodat zij hun hulp/begeleiding goed op elkaar kunnen afstemmen en geen dubbele of tegenstrijdige dingen doen. Dit verkleint de kans op fouten en risico's.
De gezinscoach informeert ouder(s) en kind (12+) wanneer zij naam, adres en geboortedatum van het kind invoert in de Verwijsindex. Wanneer ouder(s) of kind geen toestemming geven voor vermelding in de Verwijsindex, heeft de gezinscoach het recht dit toch te doen als zij van mening is dat dit in het belang van de veiligheid of ontwikkeling van het kind is.
In de Verwijsindex staat géén inhoudelijke informatie over een kind of gezin vermeld. De gezinscoach mag alleen inhoudelijke informatie over het kind/gezin delen met een andere hulpverlener, leerkracht of instantie na toestemming van ouder(s) en kind (12+).

6. Betalingsvoorwaarden
- De gezinscoaching van Kindertijd Gezinscoaching wordt betaald door de gemeente Zutphen, Lochem, Brummen of Voorst.
- Mocht u de hulp zelf betalen, omdat u buiten deze gemeenten woont of de hulp particulier heeft aangevraagd, dan ontvangt u na elke sessie een nota die u binnen 7 dagen dient te betalen.
- Annuleert u een afspraak die u wilt laten vervallen of verzetten binnen 24 uur of niet, dan wordt een deel van de afgesproken tijd in rekening gebracht bij de gemeente en dus afgetrokken van het toegekende budget. Betaalt u de hulp zelf, dan wordt het bedrag aan u in rekening gebracht.
- Bij niet-betaling wordt een betalingsherinnering verstuurd, die binnen 14 dagen dient te worden voldaan. Gebeurt dit niet, dan zal een incassomaatregel volgen, waarbij alle kosten voor rekening van de cliënt zijn.
- Bij een eventuele betalingsachterstand zal de coaching worden onderbroken, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.